Polervoks - til blanke overflader 250 ml

200,00 kr

Normal pris

Produktinformation

Polervoks er et effektivt imprægneringsmiddel til BLANKE Marmorline vaske- og bordplader i Marmor og Granitex materialer.  Bidrager til vedligehold af bordpladen og gør overfladen mere rengøringsvenlig. 

Brugsanvisning:

 1. Flasken omrystes inden brug.
 2. Bordpladen skal være rengjort og tør.
  -Brug Marmorline Rens eller sulfosæbe til rengøring.
  -kalkaflejringer kan fjernes med mild kalkfjerner eller husholdningseddike.
 3. (NB - test altid et lille område på bordpladen før produkter tages i brug!)Polervoks påføres ufortyndet den tørre, rene overflade i et tyndt lag. Påføringen foretages lettest med en blød klud.
  Sørg for at hele overfladen behandles. Efter ca. 5 minutter tørres evt. overskydende Polervoks af med en blød klud.
  Efter ca. 8. timer er Polervoksen tør og efterlader en vandafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Indeholder: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske <2% aromater. Ethanal, propan-2-01

Meget brandfarlig væske og damp.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Bær øjenbeskyttelse. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE, ring omgående til en GIFTLINJE/læge. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.